De privacy verklaring

Stichting Speel-o-theek de Speelster

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door de Stichting Speel-o-theek de Speelster geleverde diensten.
De Stichting Speel-o-theek de Speelster, gevestigd te Groningensingel 567 in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Stichting Speel-o-theek de Speelster verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt.
Gegevens die de Stichting Speel-o-theek de Speelster van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
E-mailadres
Gegevens van de hond en/of kat (naam, ras, geboortedatum en overige informatie nodig voor advies)

Verwerkt de Stichting Speel-o-theek de Speelster ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras van een persoon.
De Stichting Speel-o-theek de Speelster verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom hebben we gegevens nodig?

Als u zich heeft ingeschreven bij de Stichting Speel-o-theek de Speelster, dan wil ik u goed van dienst zijn.
Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
  • Om diensten bij u af te leveren.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit De Stichting Speel-o-theek de Speelster. Bijvoorbeeld om u via een e-mail te informeren over een nieuwe activiteit van de Stichting Speel-o-theek de Speelster. Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Speel-o-theek de Speelster gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt de Stichting Speel-o-theek de Speelster zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoelang bewaar ik gegevens?

De Stichting Speel-o-theek de Speelster zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

De Stichting Speel-o-theek de Speelster verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De Stichting Speel-o-theek de Speelster gebruikt geen tracker (Google analitics).

De gegevens die de Stichting Speel-o-theek de Speelster gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar speelotheekdespeelster@gmail.com

Beveiliging

De Stichting Speel-o-theek de Speelster hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
De Stichting Speel-o-theek de Speelster heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij De Stichting Speel-o-theek de Speelster toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal De Stichting Speel-o-theek de Speelster u hierover binnen 5 werkdagen informeren.
Dit verzoek kunt u indienen via speelotheekdespeelster@gmail.com

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen via speelotheekdespeelster@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15-05-2018 en gewijzigd op 15-10-2020

Hoe werkt het?
Wanneer en waar een spel huren?
Wie zijn wij?

Reacties zijn gesloten.